Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 20 de maig de 2009

Resultats de l´Estudi CMOS: interacció clopidogrel & IBP


Noticia de "Hemos leido..." molt important!

Després del debat sobre la interacció entre clopidogrel i els IBP, en l'última reunió de la Societat de Angiografia Cardíaca Intervencionista (SCAI), s'ha presentat l'estudi de cohorts clopidogrel Medco Outcomes Study, que mostra dades preocupants.


L'estudi inclou 16.690 pacients que van prendre clopidogrel durant un any després d'implantar un stent coronari i concomitantment, pantoprazol, esomeprazol, omeprazol o lansoprazol durant una mitjana de nou mesos.

La taxa global d'esdeveniments adversos en la cohort sense tractament IBP va ser del 17,9% (combinat d'hospitalització per IAM, ACV, angina inestable o revascularització).

La taxa en pacients que prenien IBP es va incrementar un 50% amb augments del 70% en el risc d'IAM o angina inestable, del 48% en el risc d'ACV o simptomatologia i del 35% revascularització.

Per a cadascun dels diferents IBP estudiats, les taxes de l'esdeveniment combinat foren: lansoprazol 24,3%, esomeprazol 24,9%, omeprazol 25,1% i pantoprazol 29,2%.

En tots els casos, les diferències van ser estadísticament significatives respecte als que no prenien IBP.


CONCLUSIONS:

Els resultats de l'estudi no confirmen la bondat del pantoprazol i, mentre no es disposi d'assaigs més definitius, l'SCAI recomana considerar la prescripció d'anti H2 o antiàcids en lloc de IBP en pacients amb tractament antiagregant dual (AAS + clopidogrel) post stent , donat l'alt risc d'esdeveniments adversos que presenta aquest estudi.Més informació: