Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 9 de novembre de 2009

És necessària la tromboprofilaxis en la immobilització per fractura de metatarsià?
.
.

Pregunta Clínica
Pacient de 16 anys i 70 kgs de pes que presenta fractura de 3 er MTT i tractat per traumatologia amb fèrula durant 1 setmana i posteriorment amb guix tancat durant 3 setmanes.

Està indicat realitzar profilaxi de TVP? En cas afirmatiu, quina dosi?.

Resum de l'evidència
Segons Up to Date (3) la incidència de TVP en població quirúrgica és de 0.1-0.8% en cirurgia general programada, 2-3% en artroplàstia programada de maluc, i 4-7% en cirurgia de fractura de maluc.

Són factors de risc coneguts edat >50 anys, existència de varices, infart previ, càncer, acta, ACV, i diabetis mellitas, obesitat, antecedent de TVP prèvia, a més de les trombofilies, amb efecte additiu.

L'American Collage of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (ACCP) (1) considera tres nivells de risc, baix en cirurgia menor, moderat en cirurgia oberta en ginecologia i urologia, i alt en cirurgia de maluc.

La incidència de TVP en població no quirúrgica és variable en funció del mètode de detecció (venografía o eco doppler), existència o no de simptomatologia i tipus de lesió, les fractures proximals a genoll tenen major risc (1).

Fen una revisió pràcticament en els mateixos estudis, ens trobem amb dues recomanacions contradictòries:
1.- Mentre que la (ACCP) (1) fa una recomanació feble en contra de la utilització de les HBPM ,
2.- una revisió sistemàtica de Cochrane (2) ho fa a favor de la utilització de les HBPM sense concretar dosi ni durada.

Es pot destacar que els estudis inclosos són de baixa qualitat, les HBPM són diferents, les poblacions i el tipus d'afectació traumatológica també difereixen encara que coincideixen que les lesions són per sota del genoll.

No hi ha dades de mortalitat i són escassos sobre els efectes adversos.
L'ACCP fa una recomanació forta en contra de la utilització de l'AAS en aquests casos, i a favor de les mesures de compressió en persones de baix risc de TVP.

Amb tot això, no hem d'oblidar que la millor profilaxi és evitar la immobilització.

Resposta
1.- La millor recomanació consisteix a evitar la immobilització.

2.- La pobra qualitat dels estudis impedeix fer una recomanació ferma a favor o en contra de la utilització de les HBPM en aquest cas.

Autors: I.Idarreta. Font: Fisterra.

Bibliografía
1.- Geerts, WH, Bergqvist, D, Pineo, GF, et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008; 133:381S.

2.- Testroote Mark, Stigter Willem, de Visser Dianne C, Janzing Heinrich. Heparina de bajo peso molecular para la prevención de la tromboembolia venosa en pacientes con piernas inmovilizadas (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

3.- Graham FPineo -Prevention of venous thromboembolic disease Up to Date.Wellesdey Rose BD.
( http://Uptodate.com acceso 23/3/2009).

.
.