Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 15 de desembre de 2009

Són d´utilitat les Heparines de baix pes molecular per la prevenció del Tromboembolisme Venós?


Les Heparines de baix pes molecular per la prevenció del tromboembolisme venós en pacients amb cames immobilitzades.
.
.
Resum de la revisió sistemàtica Cochrane
Els pacients amb immobilització de l'extremitat inferior presenten major risc del tromboembolisme venós?... L'ús d'heparina de baix pes molecular (HBPM) podria reduir aquest risc?
.
.
Objectiu
Avaluar l'eficàcia i seguretat de la HBPM per prevenir el trombosi venosa i les seves complicacions en pacients adults atesos al mig ambulatori amb immobilització de l'extremitat inferior amb un guix o ortesis.
.
.
Metodologia
Recerca exhaustiva de la literatura fins a maig de 2008. Els dissenys d'interès van ser l'assaig clínic controlat amb assignació aleatòria (ECCA) i no aleatòria (ECC).
.
Es van incloure estudis amb pacients adults atesos al mig ambulatori a qui se'ls hagués immobilitzat alguna de les seves extremitats inferiors amb un guix o ortesis.
.
Com a intervenció d'interès es va considerar la tromboprofilaxis amb qualsevol HBPM.
Com control es va considerar l'ús de placebo o el no utilitzar tromboprofilaxis.
.
Les variables de resultat primàries van ser la trombosi venosa profunda (TVP), l'embòlia pulmonar (EP) i el tromboembolisme venós (TEV), entès com qualsevol combinació de les anteriors.
.
Les variables de resultat secundàries van ser la mortalitat i els efectes adversos derivats del tractament, com l'hemorràgia o la trombocitopenia.
.
.
Resultats de la revisió
La revisió va incloure finalment sis estudis (tots ells ECCA), amb un total de 1.490 pacients.
El segment immobilitzat i el tipus de guix o ortesis van variar en funció de l'estudi.
.
La durada de la immobilització, sempre superior a una setmana, va presentar una durada mitjana d'entre 15 i 43 dies.
.
Cada estudi va emprar una HBPM diferent (tinzaparina, fraxiparina, dalteparina, reviparina, nadroparina o monagranota-embolex), administrades una vegada al dia fins a l'extracció del guix.
Segons els autors de la revisió, la qualitat metodològica dels estudis va ser bona.
.
El metanálisis va mostrar que, considerant tots els estudis, l'ús de HBPM es va associar amb una gran reducció del risc de TVP (6 estudis, 1.490 pacients; Odds Ratio (OR)=0,49; interval de confiança (IC) 95% 0,34 a 0,72).
.
L'ús de HBPM també va reduir el risc de TVP en els següents subgrups de pacients: pacients amb guix o ortesis per sota del genoll (5 estudis, 894 pacients; OR=0,54; IC 95% 0,37 a 0,80); pacients sotmesos a tractament quirúrgic (4 estudis, 699 pacients; OR=0,54; IC 95% 0,37 a 0,80) o sotmesos a tractament conservador (4 estudis, 788 pacients; OR=0,35; IC 95% 0,19 a 0,62); i pacients amb fractures (5 estudis, 817 pacients; OR=0,53; IC 95% 0,36 a 0,78) o amb lesions de parts toves (5 estudis, 658 pacients; OR=0,39; IC 95% 0,22 a 0,68).
.
L'ús de HBPM va reduir el risc de TVP distal, definida com a TVP sota del genoll (5 estudis, 1.208 pacients; OR=0,61; IC 95% 0,42 a 0,89), i de la TVP proximal, definida comcom a TVP per sobre del genoll (5 estudis, 1.217 pacients; OR=0,41; IC 95% 0,19 a 0,91).
.
La HBPM es va associar amb una gran reducció del risc de Tla trombosis venosa simptomàtica (4 estudis, 1.303 pacients; OR=0,16; IC 95% 0,05 a 0,56) però, no va demostrar reduir el risc d'embòlia pulmonar (3 estudis, 896 pacients; OR=0,20; IC 95% 0,01 a 4,23).
.
Cap dels estudis no va descriure els efectes de la tromboprofilaxis sobre la mortalitat.
.
.D'altra banda, els efectes adversos greus associats a la HBPM van ser molt poc freqüents i no hi va haver diferències significatives entre els grups de comparació.
.
.
Conclusions
Els autors de la revisió suggereixen que l'ús d'heparina de baix pes molecular (HBPM) en pacients atesos al mig ambulatori amb immobilització de l'extremitat inferior mitjançant la col·locació d'un guix o ortesis redueix significativament el risc d'esdeveniments tromboembólisme venós.
.
Donada la potencial gravetat del TEP i l'aparent seguretat de les HBPM, es recomana la seva administració durant tot el període d'immobilització de l'extremitat inferior.
.
Article original
Resum de la revisió sistemàtica Cochrane: Testroote Mark, Stigter Willem, de Visser Dianne C, Janzing Heinrich. Heparina de baix pes molecular per a la prevenció de tromboembolisme venós en pacients amb cames immobilitzades (Revisió Cochrane traduïda).
.
En: La Biblioteca Cochrane Plus 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. ( Traduïda de The Cochrane Library, 2008 Issue 3.
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
.
.