Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 1 de febrer de 2010

Actualització de les guies americanes per al tractament de l'infart agut de miocardi amb ST elevat i la intervenció coronària percutània


Les guies de pràctica clínica per al tractament dels pacients amb infart agut de miocardi (IAM) amb ST elevat de l'American Heart Association i l'American College of Cardiology han sigut actualitzades.


L'actualització publicada inclou noves recomanacions i per primera vegada presenta de manera conjunta els referents a l'IAM amb ST elevat i a la intervenció coronària percutània (ICP).
.
Les principals novetats que aporta aquesta actualització (per als no hemodinamistas) són les següents:

1. Inhbidores IIb/IIIa.
Es considera "raonable" el tractament amb inhibidors IIb/IIIa (abciximab, tirofiban o eptifibatide) en el moment d'iniciar-se l'ICP, amb un ús selectiu en funció de les característiques de la lesió coronària o l'administració prèvia de dosi de càrrega de tienopiridines.
Tanmateix, diversos estudis han posat de manifest que l'ús combinat previ d'aspirina i clopidogrel en dosis adequades redueix el benefici marginal dels IIb/IIIa.
.
No es fan recomanacions sobre l'ús d'IIb/IIIa abans de l'inici de la coronariografía en l'IAM amb ST elevat.

2. Tienopiridines.
S'inclou una nova tienopiridina, el prasugrel, com una opció al tractament antiplaquetari previ a l'ICP (llevat d'història prèvia d'ictus o episodi isquèmic cerebral transitori).
.
Es recomana utilitzar una dosi de càrrega (300 a 600 mg de clopidogrel o 60 mg de prasugrel) abans del procediment.
.
En pacients en qui s'ha col·locat un stent, el tractament de manteniment (75 mg/dia de clopidogrel o 10 mg/dia de prasugrel) es manté durant almenys 12 mesos, llevat que el risc d'hemorràgia es consideri excessiu.
.
No es fa cap recomanació específica sobre l'ús conjunt de tienopiridines i inhibidors de la bomba de protons, fàrmacs en els quals s'ha demostrat interacció (els inhibidors de la bomba de protons inhibeixen l'efecte antiplaquetari de les tienopiridines), però de significat clínic incert.
.
3. Anticoagulants.
La heparina no fraccionada, enoxaparina i fondaparinux, i la bivalirudina es consideren un tractament anticoagulant vàlid per a pacients amb angioplastia primària (Classe I, evidència B).
.
4. Regionalització.
S'atorga una recomanació classe I a la creació de sistemes comunitaris per al reconeixement ràpid de l'IAM amb ST elevat i el seu trasllat precoç per realitzar coronariografía i ICP en pacients elegibles per a angioplastia primària, inelegibles per a tractament fibrinolítico o en xoc cardiogénic.
..
Es fa èmfasi en la coordinació entre hospitals sense i amb hemodinámica i equips extrahospitalaris i l'avaluació del funcionament dels esmentats sistemes.
.
Es recomana així mateix, el trasllat de pacients que han rebut tractament fibrinolític en un centre sense hemodinámica a un centre amb hemodinámica, amb una urgència individualitzada en funció del risc.
.
5. Control de la glucèmia.
S'eliminen les recomanacions prèvies d'administrar infusió d'insulina per aconseguir la normalització de la glucèmia.
.
Es recomana administrar insulina per mantenir glucèmies per sota de 180 mg/decilitre evitant la hipoglucèmia.
.
6. Tipus de stent.
L'ús de stents recoberts (farmacoactius) es considera una alternativa acceptable als stents no recoberts en pacients amb IAM amb ST elevat (classe IIa).
.
L'ús preferent de stents recoberts s'ha d'individualitzar en funció de criteris clínics i anatòmics (classe IIb).
.
7. Lesions de tronc.
Es considera acceptable l'ICP de lesions de tronc coronari esquerre en casos d'elevat risc quirúrgic i de risc baix de complicacions durant l'ICP (classe IIb).
.
No es recomana el control coronariográfic rutinari després de l'esmentat procediment.
..
8. Angina inestable i síndrome coronària aguda sense elevació del ST (SCASEST).
Es recomana l'administració precoç de doble tractament antiagregant (aspirina i tienopiridina) en pacients amb SCASEST als que es realitzarà ICP (classe I).
.
.Es considera acceptable (classe IIa) la pràctica de coronariografía i ICP en 12-24 hores en pacients amb SCASEST inicialment estabilitzats, tant en pacients d'alt risc com de baix risc GRACE.

.
[PubMed] [Artícles relacionats] [leto PDF 716 Kb]
Eduardo Palencia HerrejónHospital Infanta Leonor, Madrid