Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 8 de març de 2010

Incidència de mastoïditis en l'otitis mitjana de l'infant


Estudi retrospectiu sobre l'efecte de l'antibioteràpia en la incidència de mastoïditis en l'otitis mitjana de l'infant
..

.
.
.
.
Els objectius d'aquest estudi són determinar la incidència d'otitis mitjana l'aparició de mastoïditis i l'efecte de l'antibioteràpia en l'otitis mitjana aguda (OMA) sobre el risc de mastoïditis.
.
Disseny i participants
Es tracta d'un estudi de cohorts retrospectiu (des de l'1 de gener de 1990 fins al 31 de desembre de 2006), dut a terme en l'àmbit de l'atenció primària del Regne Unit, on es van seleccionar infants de 3 mesos a 15 anys d'edat, registrats a la General Practice Research Database.
.
Es van registrar els casos de mastoïditis, els episodis d'OMA, la prescripció d'antibiòtics, els antecedents de malformacions craniofacials i les alteracions immunitàries o immunològiques.
.
Intervenció i mesures
Es van identificar 854 casos de mastoïditis sobre un total de 2.622.348 infants, i d'ells, el 35 % havien tingut un episodi previ d'OMA.
.
Aproximadament a la meitat dels infants diagnosticats d'OMA se'ls va prescriure antibiòtic, i el més freqüent va ser l'amoxicil•lina (76 %).
.
Resultats
La incidència de mastoïditis es va mantenir estable durant el període estudiat (0,12; 95 %, interval de confiança [IC]: 0,11 - 0,13/1.000 infants/any) i es va observar amb més freqüència en infants menors de 2 anys.
La incidència d'OMA va disminuir un 34 %
.
Conclusions
Es va observar que la prescripció d'antibiòtics per a l'OMA va disminuir el risc de patir mastoïditis durant els 3 mesos següents (diferència de risc: 2,0/10.000 d'OMA).
.
Per evitar un cas de mastoïditis va ser necessari tractar amb antibiòtics 4.831 casos d'OMA.
.
En relació amb l'edat, es va veure que en adolescents el nombre que cal tractar (NNT) va ser de 2.135.
.
La majoria dels episodis de mastoïditis no es relacionen amb episodis previs d'OMA i la seva incidència s'ha mantingut estable durant el període estudiat.
.
L'elevat NNT per evitar una mastoïditis i l'evolució benigna del procés, desaconsellen la utilització d'antibiòtics en el tractament de l'OMA com a objectiu per prevenir l'esmentat procés.
..
Comentari crític
Els resultats d'aquest estudi permeten de nou confirmar les recomanacions de les guies de pràctica clínica que aconsellen l'abstenció d'antibioteràpia inicial en el maneig de les OMA.

Mònica Gómez
CAP Malgrat de Mar


Thompson PL, Gilbert RE, Long PF, Saxena S, Sharland M and Wong IC. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United kingdom general practice research database. Pediatrics. 2009 Feb; 123 (2) :424-30. link
.
.
.