Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 28 de juny de 2010

Actualització i maneig de l'asma en l'adult


Idees Claus sobre el maneig dels medicaments a l´asma!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
L'objectiu d'aquest Sacylite és analitzar l'evidència sobre eficàcia, seguretat i ús dels tractaments en el maneig de l'asma del'adult i reduir la variabilitat a la pràctica clínica habitual.
.
Les recomanacions es basen en revisions sistemàtiques i metaanàlisi i en els documents de les guies consultades, així com Guia Espanyola del Maneig de l'Asma (GEMMA 2009), Global Initiative for Asthma (GINA), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN 2009), British Thoracic Society (BTS 2009), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE 2008) i Clinical Knowledge Summaries (Prodigy 2007).

Idees Claus
1.- El tractament de l'asma ha de ser escalonat i individualitzat. L'objectiu és el control dels símptomes del pacient amb el menor nombre de fàrmacs possible.
.
2.- En l'ASMA INTERMITENT, es recomana l'ús de ß-2 adrenérgics d'acció curta (BAAC).
.
3.- En l'ASMA PERSISTENT LLEU el tractament d'elecció és un glucocorticoid inhalat (GCI) a dosis baixes o mitjanes en monoterapia i la dosi s'establirà segons la gravetat.
.
4.- Els antagonistes dels receptors dels leucotriens (ARLT) només estarien indicats com a tractament alternatiu en pacients que no poden prendre GCI, amb dificultats en la tècnica d'inhalació o que tinguin alguna contraindicació als mateixos.
.
5.- En l'ASMA PERSISTENT MODERADA, la teràpia recomanada és l'associació d'un GCI a dosis baixes o mitjanes més un beta adrenérgic d'acció llarga (BALD).
Si fracassa el tractament amb BALD, s'interromprà i es valorarà un augment de la dosi de GCI.
.
6.- Los BALD, per problemes de seguretat, mai s´han d'utilitzar en monoterapia i només han d'administrar-se als pacients que estiguin ja en tractament amb GCI.
.
7.- Los ARLT són menys efectius que els BALD, que els GCI en monoterapia, o que la utilització de GCI + BALD.
.
8.- En l'ASMA PERSISTENT GREU, la recomanació és un GCI a dosis altes associat o no a un GC oral, segons l'estadi de la gravetat i valorar derivació a l'especialista. També es poden considerar altres tractaments alternatius.
.
9.- En pacients amb asma simptomàtica a qualsevol esglaó terapèutic, es recomana l'ús de ß-2 adrenérgicos d'acció curta a demanda.
.
10.- En el tractament de la CRISI ASMÀTICA LLEU-MODERADA, s'utilitzen ß-2 adrenérgics administrats amb sistema d'inhalador pressuritzat amb cambra espaiadora.
.
11.- En l'EXACERBACIÓ MODERADA-GRAU, es recomana l'administració de glucocorticoids sistèmics de forma precoç i oxigen a la mínima concentració que permeti una Sa O2 > 90 %.
.
12.- Sol s'ha d'iniciar tractament amb Omalizumab en centres especialitzats, amb experiència d'avaluació i maneig de l'asma greui complicat i en pacients que compleixin certes característiques.
.
13.- Los ARLT s'han d'utilitzar amb especial precaució per la seva associació amb esdeveniments neuropsiquiàtrics.
.


Els objetius del tractament farmacològic de l'asma són:
1.- Prevenir els símptomes diürns, nocturns i després de l'exercici físic.
2.- Necessitat de rescat amb agonistes ß2-adrenérgics d'acció curta ≤ 2 dies / sem.
3.- Mantenir una funció pulmonar normal o gairebé normal i prevenir les exacerbacions i la mortalitat.


Altres idees d´interès:
- Els GCI són els medicaments més eficaços per al tractament de manteniment de l'asma persistent, en el control dels símptomes i per reduir el risc de les exacerbacions
.
- El tractament d'elecció en l'asma persistent lleu és un GCI a dosis baixes-mitges, iniciant la dosi segons gravetat.
.
-Els ARLT només estarien indicats com a tractament alternatiu als GCI, pacients amb grans dificultats en la tècnica d'inhalació o que tinguin alguna contraindicació als mateixos.
.
- En l'asma persistent lleu no hi ha evidència de benefici per recomanar els BALD: salmeterol i formoterol.
.
- S'ha trobat en diversos estudis un augment del risc d'esdeveniments greus relacionats amb l'asma per l'ús de BALD (salmeterol i formoterol) en pacients que no reben tractament de fons amb GCI, risc corroborat amb dades de farmacovigilància.
.
- Els BALD només s'han d'administrar als pacients amb asma quan aquests j´estiguin en tractament amb GCI.
.
- ELS BALD MAI S'HAN D'UTILITZAR EN MONOTERAPIA.
.
Noves recomanacions realitzades el 2010 per la FDA
1.- Cntraindicat l'ús de BALD en el tractament de l'asma en pacients de totes les edats sense tractament de fons concomitant com a GCI.
.
2.- Si és possible, s'ha d'interrompre el tractament amb BALD una vegada s'ha aconseguit controlar la malaltia i s'ha de mantenir una medicació de fons, com a GCI.
.
3.- Es recomana no utilitzar BALD en pacients amb asma ben controlada amb una dosi baixa o mitjana de GCI.
.
4.- En pacients pediàtrics i adolescents que necessitin ambdós fàrmacs, per garantir la continuïtat del tractament de fons, es recomana utilitzar un producte de combinació a dosi fixa de BALD i de GCI.
.
.

.

.

.

.

.

.

Document complet

.

.

.