Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 29 de juny de 2010

L'hipotiroïdisme subclínic és un factor de risc per a la retinopatia diabèticaL'hipotiroïdisme subclínic (HSC) és un factor de risc vascular.

La prevalença en en pacients diabètics tipus 2 és més gran que en la població general (17% front 10%).


L´HSC tradicionalment es va associar a infart de miocardi i altres complicacions vasculars de grans vasos.

La bibliografia sobre l'impacte en les malalties de vasos petits (retinopatia, nefropatia, etc.) és escassa. Per això, en aquest estudi es va avaluar si la presència de HS en els diabètics tipus 2 augmenta la prevalença de retinopatia diabètica.

Es van incloure 1.170 pacients amb diabetis tipus 2 amb una mitjana d'evolució de la malaltia de 8,8 anys.
.
En tots ells es van determinar els valors de T4 lliure, T3 lliure i TSH.
.
El HSC es va definir pels valors sèrics de TSH majors de 4,0 µg, amb valors normals de T4 lliure i T3 lliure.
.
Es va detectar la presència de HSC en 127 pacients i va prendre una mostra de 200 pacients eutiroideos com a grup control.

Els eutiroideos es van assignar al seu torn en 2 grups segons el valor de THS (de 0,4 a menys de 2 i de 2 a 4).

Van prendre fotografies digitals de la retina de tots els pacients inclosos i es va determinar la gravetat dels casos segons l'escala internacional de gravetat de la retinopatia diabètica.
.
Les imatges amb una classificació de gravetat igual o més grans que la retinopatia diabètica no proliferativa es van interpretar com a retinopaties que amenaçaven la visió.

Es va observar que els pacients diabètics amb HSC tenien major prevalença de retinopatia i aquesta era més greu comparats amb els pacients diabètics sense HSC (p. valor=0,0001).
.
Després d'ajustar per edat, durada de la diabetis, hemoglobina glicosilada, índex de massa corporal, pressió arterial i colesterol LDL, l'associació del HS amb retinopatia diabètica es va mantenir (quocient de riscs/Odds ratio 2,02 (IC 95% 1,18-3,46) i també amb la retinopatia que amenaçava la visió (quocient de riscs/Odds ratio 4,15 (IC 95% 2,17-7,96).

Entre els pacients eutiroideos es va trobar que els valors de TSH entre 2 i 4 µg s'associaven a taxes mes altes de retinopatia que amenaçava la visió, que els valors entre 0,4 i menys de 2 µg.
.
A més, en els pacients amb HSC i diabetis tipus 2 es van observar valors de proteïna C reactiva majors i taxes de filtrat glomerular significativament menors que en els pacients sense HSC.

Els autors conclouen que la presència de HSC en pacients diabètics tipus 2 augmenta la taxa de malaltia de petits vasos, particularment de la retinopatia diabètica que amenaça la visió.
.
Además, la troballa de valors de proteïna C reactiva elevats i taxes de filtrat glomerular disminuïdes concorda amb els resultats d'altres publicacions i recolza la hipòtesi que el HSC és un factor de risc de malaltia de petits vasos.

Font:
An association between subclinical hypothyroidism and sight-threatening diabetic retinopathy in type 2 diabetic patients
Jin-Kui Y, Wei L, Jing S i cols.

Diabetis Care 2010; 33: 1018-20.
.
.
.
.