Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 27 de gener de 2011

Antiagregants: ni dosi alta ni combinats!
Per Joan-Antoni Vallès. SAP Litoral de Barcelona


L’assaig clínic Current-Oasis 7 va avaluar l’efecte de doblar la dosi inicial (de 300 a 600 mg/dia) i la dosi de manteniment (de 75 a 150 mg/dia) durant la primera setmana de clopidogrel i va comparar l’efecte d’AAS a dosi alta (300-325 mg/dia) amb el d’AAS a dosi baixa (75-100 mg/dia). Els 25086 pacients (edat mitjana de 61 anys, 73% homes) diagnosticats de síndrome coronària aguda varen ser sotmesos a una intervenció percutània a les 72 h. Tots varen rebre una dosi inicial d’AAS de més de 300 mg.

Dosi doble o estàndard?
Les dues pautes de clopidogrel varen tenir unes taxes semblants de morbimortalitat cardiovascular (mort cardiovascular, infart de miocardi i ictus als 30 dies; variable principal): 4,2% amb dosi doble i 4,4% amb dosi estàndard [HR 0,94 (IC95%, 0,83-1,06)].

No obstant, la taxa d’hemorràgia greu (amb necessitat de transfusió) va ser més elevada en el grup amb la dosi alta [2,5% front a 2,0%; HR 1,24 IC95%, 1,05-1,46); p=0,01]. Iguals resultats al comparar les dues dosis d’AAS.
Ara bé, en el grup sotmès a angioplàstia percutània (stent en un 95% dels casos) en 17263 pacients, la incidència de la variable principal de morbimortalitat cardiovascular va ser del 3,9% i 4,5% en els grups amb doble dosis o estàndard de clopidogrel [HR 0,86 (IC95%, 0,74-0,99); p=0,04], atribuïble a una diferent taxa d’infart de miocardi.

La taxa de trombosis de l’stent va ser menor en el grup amb dosi doble [1,6% front a 2,3%; HR 0,68 (IC95%, 0,55-0,85)] mentre que la d’hemorràgia greu va ser més elevada [1,6% ront a 1,1%; HR 1,41 (IC95%, 1,09-1,83)].

Dual o no?
En dos assaigs clínics combinats en 2.701 pacients als quals s'havia implantat un stent alliberador de fàrmac, es va comprovar que el tractament antiagregant dual [AAS+clopidogrel] no redueix la mort cardiovascular més reinfart en comparació al tractament amb AAS sol, passats els 12 mesos de la col.locació de l’stent. Al cap de 2 anys aquesta incidència va ser d'1,8% amb el tractament antiagregant dual, comparat amb 1,2% amb aspirina sola [HR=1,65 (IC95%, 0,80-3,36); p=0,17].

No va haver-hi diferències respecte del risc de trombosi de l’stent, necessitat de repetir la revascularizació o hemorràgia greu. No obstant això, en el grup amb tractament antiagregant, es va registrar un increment no significatiu del risc de la variable composta d’IAM, ictus i mort per totes les causes [HR=1,3 (IC95%, 0,99-2,00); p=0,051] i d'una altra variable composta de IAM, ictus o mort cardíaca [HR=1,84 (IC95%, 0,99-3,45); p=0,06].3

Repercussions en la pràctica clínica
1.- En pacients amb síndrome coronària aguda candidats a una intervenció terapèutica invasiva, no hi ha diferències significatives entre les dosi doble o estàndard de clopidogrel (durant 7 dies) ni tampoc entre una dosi alta o baixa d’AAS quant als beneficis en reducció de la mortalitat cardiovascular, IAM o ictus.

2.- El possible efecte beneficiós de la dosi doble de clopidogrel (no amb AAS) només s’observa en els pacients sotmesos a angioplàstia però es veu contrarestat per un major risc d’hemorràgia greu.

3.- Als 12 mesos de col.locat l’stent és més beneficiós, efectiu i segur el tractament amb aspirina sola respecte de la combinació d’aspirina i clopidogrel.

Bibliografia

1. The CURRENT-OASIS 7 Investigators . Dose comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes N Engl J Med 2010;363 (10): 930-42

2. Mehta,S, Tanguay,J-F, Eikelboom,JW et al. on behalf of the CURRENT-OASIS 7 trial investigators. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in invididuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet 2010;376:1233-43.

3. Park,S-J, Park,D-W, et al. Duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stents. N Engl J Med 2010;362:0.