Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 13 d’abril de 2011

Maneig de la insuficiència cardíaca aguda en els serveis d'urgències

Document de Consens

"Manejo de la insuficiencia cardiaca aguda en los servicios de urgencias, emergencias y unidades adscritas "

Grupo de Insuficiencia Cardiaca Aguda de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(ICA-SEMES)Idees Clau

1.- Es recomana l'ingrés hospitalari de tot pacient amb ICA de recent diagnòstic on no és possible l'estudi etiológic ràpid de forma ambulatoria o amb un episodi de descompensació d'insuficiència cardíaca coneguda d'alt risc (presència de les variables abaix descrites).

2.- També s'haurà d'ingressar aquells pacients amb una malaltia o situació associada que requereixi tractament hospitalari. Amb tot, la decisió final sempre ha de ser individualitzada i tenir en compte aspectes funcionals, mentals i socials del pacient que permetin el compliment terapèutic i el seguiment ambulatori.

És important recordar que la presa de decisió de l'alta es fa en funció de l'absència dels factors o variables
d'alt risc, i del criteri i experiència del clínic. Per això, en els casos límit juga un paper fonamental la sala d'observació d'urgències que permet durant unes hores valorar la resposta al tractament, la qual cosa ajuda a la presa de decisions, així com a l'educació del pacient i a l'establiment d'una continuïtat en el pla de cures a l'alta.

3.- En l'actualitat, aproximadament el 85% dels pacients que acudeixen al Servei d´Urgències per un episodi  d'ICA no són donats d'alta immediatament, i més de la meitat d'ells són reubicats en unitats vinculades als Serveis d´Urgències, com la sala d'observació o les UCE.Criteris i recomanacions d'alta

1.- De forma generalitzada, es pot assumir l'alta d'un pacient des d'urgències davant la no presencia de factors d'alt risc, la millorança clínica i hemodinámica, el bon suport social i de seguiment ambulatori i la normalitat dels paràmetres bioquímics normals (funció renal, electròlits i biomarcadors cardíacs) Tabla 19.
2.- La Society of Chest Pain Centris afegeix a aquests criteris la millora tant dels símptomes com dels signes de congestió, i l'haver aconseguit certs objectius com la identificació i el tractament de les raons de la descompensació, el compliment de la transició dels diurétics de via intravenosa a via oral, l'educació del pacient i la família i la programació de la visita de seguiment als 7-10 dies.

3.- El percentatge de reingressos després d'un episodi d'ICA varia entre el 30-60% i ha sigut constant des de la passada dècada.

4.- Una de les principals causes de reingrés és el mal compliment del tractament prescrit. Per això, és important establir des delserveis d´Urgències un pla de cura a l'alta i oferir una sèrie de recomanacions tant a ell com al seu cuidador principal que assegurin al pacient el seu seguiment ambulatori.

5.- S'han d'incloure paràmetres de qualitat com aconsellar al pacient que deixi de fumar, aportar un informe a l'alta que reculli la funció ventricular així com prescriure IECA o ARA 2 abans de l'alta. Això ha demostrat millorar de forma significativa les taxes de revisita a urgències i de reingrés hospitalari, ja sigui per causa cardíaca o una altra, i millora el pronòstic dels pacient. Això cal  tenir-ho especialment en compte en les altes de cap de setmana, on la documentació de la fracció d'ejecció i les instruccions a l'alta són menys freqüents que quan es realitzen en dies laborables.
Més informació d´interès

Informació per a professionals
Informació per a usuaris

.
.
.
.
.
.
.
.