Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 29 d’abril de 2011

Manual de ventilació mecànica no invasiva


La ventilació mecànica no invasiva (VMNI) és una tècnica utilitzada per a millorar la ventilació alveolar i disminuir el treball respiratori sense l’ús d’un tub orotraqueal i/o traqueostomia.
Objectiu
Corregir la insuficiència respiratòria millorant els valors de pO2 i pCO2 en sang arterial. A fi i efecte de que
l’organisme pugui mantenir els nivells de consum d’oxigen i eliminació d’anhídrid carbònic necessaris
per desenvolupar els processos metabòlics cel·lulars de forma adequada. En el nostre medi, donat que no
disposem de gasos arterials, valorarem el seu benefici amb els següents ítems:

● Disminució de la freqüència respiratòria (FR).
● Disminució del signes de treball respiratori.
● Consecució de volums tidal (Vt) adequats (6-10 ml/Kg depenent si el problema fonamental
es la hipoxèmia o la hipercàpnia).
● Consecució de saturació arterial de oxigen (SatO2) adequada >90-95 % depenent si el problema
fonamental es la hipoxèmia o la hipercàpnia).
● Nivell de consciència mitjançant la Escala de Coma de Glasgow (GCS) assegurant la possibilitat de
protegir la via aèria per part del malalt.


L'Hospital de Ciudad Real ha elaborat un manual sobre Ventilació Mecànica No Invasiva, en el qual es recull l'experiència assistencial que es realitza en aquest centre sanitari, on va començar a desenvolupar fa uns anys i que ha convertit a l'hospital en referent en la seva aplicació.