Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 25 d’octubre de 2011

Prestació econòmica per la cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu


El Reial Decret aprovat estableix, per una banda, el llistat de malalties considerades greus a efectes del reconeixement  de la prestació i per altra banda, el regim jurídic que afecta a les  situacions protegides, les persones beneficiaries, a la concreció de la reducció de jornada, condicions d'accés, quantia i durada i , també  a la gestió i al procediment per tal que sigui gestionada per l'entitat gestora o la mútua.

Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. (BOE 182 de 30 de juliol de 2011)


Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (Artículo 49).

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?C1=1001&C2=2010&C3=3054

La disposició  final vigèsima de la llei 37/2010, de 22 de desembre,  de Pressupostos Generals de l' Estat per a l'any 2011 va modificar diversos preceptes del Text Refós de la Llei General de la SS i va afegir un article (135 quater) amb la finalitat d'ampliar l'acció protectora de la SS, incorporant la prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïssin la seva jornada de treball per tenir cura de menors afectats per càncer o  una altra malaltia greu. Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament. RESUM D´INTERÈS A LA PRÀCTICA CLÍNICASituació Protegida

• Que treballin els dos progenitors , adoptants o acollidors de caràcter familiar preadoptiu o permanent.

• La malaltia haurà d’estar inclosa en el llistat que figura a l’annex del Reial decret i en tot cas implicarà un ingrés hospitalari de llarga durada que requereix la cura directa, continua i permanent, durant la hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Es considerarà com ingrés hospitalari de llarga durada la continuïtat de tractament mèdic o la cura del menor en domicili després del diagnòstic i hospitalització per la malaltia greu

Beneficiaris

•Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors tinguin dret al subsidi només a un d’ells podrà reconèixer el subsidi.

• Les persones treballadores tan per compte pròpia com per compte aliena i assimilades que redueixin la seva jornada com a mínim un 50% de la durada. No tindran dret al subsidi els treballadors a temps parcial en què la durada efectiva sigui igual o inferior al 25% d’una jornada de temps complert

•Hauran de reunir la condició general d’estar afiliades i en alta en algun regim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.

•El subsidi serà proporcional al percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per la prestació d’incapacitat temporal.


Períodes mínims de cotització

•Si la persona treballadora és < 21 anys no s’exigeix períodes mínims de cotització.

•Si la persona treballadora te complerts els 21 anys en la data en què iniciï la reducció de la jornada, el període mínim de cotització exigit serà de 90 dies dins dels set anys immediatament anteriors a dita data. També acompleix amb el requisit si alternativament acredita 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

•Si la persona treballadora te complerts els 26 anys, en la data en què iniciï la reducció de la jornada, el període mínim de cotització exigit serà de 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors a dita data. També acompleix amb el requisit si alternativament acredita 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.


Naixement, durada, i extinció del dret

• A partir del dia en què s’iniciï la reducció de la jornada, i sempre que la sol•licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en que es produeix la reducció. Transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tindran una retroactivitat de tres mesos.

S’admeten com a situació protegida els ingressos anteriors a l’any 2011 sempre que en el moment de la sol•licitud no s’hagués donat d’alta mèdica al menor. En tot cas, els efectes econòmics no podran ser anteriors a l’any a l’1.01.2011.

•El subsidi es reconeixerà per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, continua i permanent del menor, que s’acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut i com a màxim fins que el menor tingui 18 anys d’edat.

•El subsidi s’extingirà:

a) Per la reincorporació plena al treball, qualsevol que sigui la causa del cessament de la reducció de jornada.

b) Per no existir necessitat de cura directa, continua i permanent del menor per millora del seu estat.

c) Quan un dels progenitors, adoptants o acollidors del menor cessi en la seva activitat laboral.

d) Per complir el menor 18 anys.

e) Per traspàs del menor

f) Per traspàs de la persona beneficiaria de la prestació.


Gestió i pagament de la prestació

•La gestió de la prestació anirà a càrrec de l’entitat gestora o Mútua d’accidents de treball amb qui el treballador tingui cobertes les contingències professionals.

♦El procediment pel reconeixement del dret al subsidi s’iniciarà mitjançant sol•licitud de la persona treballadora adreçada a la direcció provincial competent de la corresponent entitat gestora de la província en què aquesta tingui el seu domicili, o davant la mútua d’accidents de treball i malalties professionals que li correspongui, en els models aprovats per l’entitat gestora. Documents d´interèsTambé et pot interessar: