Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 7 de maig de 2012

Risc durant l'embaràs o embaràs de risc?

.Idees Clau

1.- El risc durant l´embaràs és un subsidi que rep la treballadora embarassada durant el període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seva activitat professional per risc durant l'embaràs.

2.- Aquesta suspensió temporal del contracte de treball o interrupció de l'activitat professional es produeix quan la treballadora embarassada ha de canviar de lloc de treball, ja que el seu influeix negativament en la seva salut i/o en la del fetus, i aquest canvi no és tècnica o objectivament possible o no pot exigir-se per motius raonablement justificats.

3.- La prestació per risc durant l'embaràs té naturalesa de contingència professional.

4.- L'accés a aquesta prestació ha de basar-se en les condicions del lloc de treball de l'embarassada, així com en la impossibilitat de la seva empresa de poder adoptar mesures preventives d´acord amb el seu estat o de canviar temporalment a un altre lloc de treball, i no en el propi estat clínic de l'embaràs, ja que en aquest cas estaríem parlant d'un embaràs de risc.

5.- La situació de RISC DURANT L'EMBARÀS NO ÉS el mateix que un EMBARÀS DE RISC.

6.- En un embaràs de risc la dona presenta un problema mèdic que suposa un risc per a la mare i/o per al fetus, però que no està relacionat amb el treball que exerceix la dona. És aquest cas, i atès que el factor de risc no ho constitueix el propi lloc de treball, la treballadora no podrà sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs.

Tràmits per l'empresa:

1.- Quan es té coneixement de la situació d'embaràs d'una de les seves treballadores, haurà d'adoptar les mesures previstes en l'art. 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

2.- Quan l'adaptació de les condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les condicions del lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada, del fetus o del fill lactant i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de la Mútua, la treballadora haurà d'exercir un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat.

3.- En el supòsit en què, devent la dona treballadora canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, aquest lloc de treball no resulti tècnica o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats, l'empresa podrà suspendre el contracte de treball.

4.- Suspès el contracte de treball, l'empresa manté a la treballadora en alta en la Seguretat Social i cotitzant la quota empresarial fins que finalitzi el contracte o la treballadora es reincorpori al seu lloc de treball o a un altre compatible amb el seu estat.

5.- L'empresa ha de comunicar a la Mútua qualsevol variació que es produeixi durant la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs o lactància natural.

DOCUMENTS D´INTERÈS


1.- Procediment normalitzat

2.- Embaràs i Risc laboral. Protocols per a la seva valoració.

3.- Directrius per a l'avaluació de riscos i protecció de la maternitat en el treball.

 4.- Síntesi de l'evidència científica relativa als riscos laborals en treballadores embarassades (període 2000-2010)

5.- Políticas de tutelas frente a los riesgos en supuestos de embarazo y lactancia 
Marc normatiu

- Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

- La Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombre que está vigente desde el 24 de marzo de 2007.

- Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

- La Ley /39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2011, establece, en la disposición adicional quinta, una reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embrazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.
També et pot interessar: