Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 15 de juny de 2012

Malalties professionals: el que cal recordar!
Què són les Malalties Professionals?


.
.


La Llei General de la Seguretat Social, en l'article 116, defineix la malaltia professional com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat i que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia (article 116 del Reial decret legislatiu 1/1994).

Al novembre del 2006 es va publicar el quadre vigent de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social que recull i codifica totes les malalties professionals i els corresponents agents causals. Així mateix reconeix un llistat de malalties que el seu origen professional se sospita i es podrien incloure al llistat definitiu en un futur (annex 1 del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre).

La qualificació de les malalties com a professionals correspon a l'entitat gestora respectiva (INSS, ISM) sense perjudici de que puguin ser tramitades com a tals per part de la mútua que hagi assumit la cobertura de les contingències professionals.

S'estableix l'obligació de comunicar les malalties professionals a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Aquesta obligació recau en l'entitat gestora o en la mútua d'accidents de treball i malalties professionals que assumeixi la protecció de les contingències professionals, que haurà d'elaborar i tramitar el comunicat de malatia professional.

Aquest comunicat només es pot fer a través de l'aplicació informàtica CEPROSS (Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social) a la qual es pot accedir, mitjançant l'oportuna acreditació, a través de l'Oficina de la Seguretat Social (www.seg-social.es).

Els empresaris/àries i treballadors/ores autònoms que disposin de cobertura per contingències professionals han de facilitar la informació requerida per les entitats gestores o mútues d'accidents de treball i malalties professionals per a l'elaboració del comunicat.

La tramitació inicial del comunicat s'haurà de fer dins el termini dels 10 dies hàbils següents a la data del diagnòstic de la malaltia professional.

Si en l'exercici de les seves actuacions els metges i metgesses del sistema públic de salut tenen coneixement de l'existència d'una malaltia de les incloses en l'annex 1 que podria qualificar-se de professional, o de les recollides a l'annex 2 que el seu origen professional es podria sospitar, ho hauran de comunicar, mitjançant l'organisme competent de cada comunitat autònoma, a l'entitat gestora de la Seguretat Social, perquè pugui ser qualificada com a tal i a l'entitat col·laboradora que assumeixi les contingències professionals. Els facultatius dels serveis de prevenció hauran d'actuar de la mateixa manera.

A Catalunya s'ha establert que l'organisme competent per a la valoració de les contingències professionals sigui l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), que depen del Departament de Salut. Aquest organisme, un cop estudiat el cas, emetrà un informe de la seva valoració a l'entitat gestora (INSS) que qualificarà la malaltia de forma definitiva.


Informació addicional


 
EINES DE SUPORT PEL METGE D´AP


2.- Guía para la comunicación de sospechas de enfermedad profesionales

(Guia realitzada en la Comunitat Valenciana. Aprofundeix, actualitza, fixa conceptes, i dóna eines que serveixen per millorar la comunicació interdepartamental). 

.

3.- Procediment que agilitza el procés de declaració de Contigències Professionals

  .


També et pot interessar: