Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 13 de desembre de 2012

Programa de prevenció d´errors de medicació

Els medicaments constitueixen un dels principals recursos terapèutics en el procés assistencial i són un mecanisme per assolir una bona salut. S’utilitzen en tots els àmbits de l’atenció sanitària i tenen una gran significació social per l’aportació que fan a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
En els darrers anys, s’han produït avenços molt importants en la terapèutica. Tanmateix, el procés d’utilització de medicaments és complex, ja que hi intervenen diversos agents (prescripció, dispensació, administració). Hi ha ocasions en què la teràpia farmacològica fracassa i no s’assoleix l’objectiu de salut per diverses raons, entre les quals els errors de medicació que, la majoria de vegades, podrien evitar-se.


Nombrosos estudis, la major part d’ells duts a terme als Estats Units, han reflectit la importància dels errors de medicació, les greus conseqüències clíniques per al pacient que se’n deriven i els elevats costos que generen.Què són els Errors de medicació (EM )i per què es produeixen?

Segons diu el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, un EM és qualsevol incident previsible que pot causar dany al pacient o ocasionar una utilització inapropiada del medicament, quan es troba sota control del personal sanitari o del mateix pacient.

El caràcter previsible dels EM, fa que a les institucions sanitàries es faci imprescindible la implantació d'estratègies adreçades a la prevenció dels errors. Malgrat això, el procés d'utilització de medicaments és complex, i les estratègies dirigides a fer-ne un ús més segur necessiten un enfocament multidisciplinari, que impliqui tots els professionals sanitaris, les autoritats sanitàries, la indústria farmacèutica i també els pacients.

Com es poden evitar?

En primer lloc, cal analitzar en profunditat les causes dels EM en el nostre entorn. Per poder disposar de les dades suficients és important incentivar la notificació voluntària dels errors detectats, evitats o no, tant en l'àmbit hospitalari, en l'atenció primària, en la farmàcia comunitària o en el domicili del pacient, i les causes que els han pogut provocar. D'aquesta manera, es podran adoptar mesures concretes que ajudin en la prevenció dels EM.

En segon lloc, la implantació de l'ús obligatori de la targeta sanitària individual (TSI), i el codi d'identificació personal quan es dispensen medicaments a càrrec del sistema públic de salut, ha de facilitar que el farmacèutic pugui disposar del perfil farmacoterapèutic dels seus pacients. D'aquesta manera, pot prevenir interaccions, duplicitats, etc. i, a llarg termini, disposar d'una extensa base de dades per efectuar estudis farmacoepidemiològics que puguin ajudar a adoptar mesures globals de prevenció dels EM.

Els EM es produeixen per deficiències en el procés d'utilització dels medicaments i s'han d'analitzar com a errors del sistema. Cal remarcar que el coneixement dels errors no ha de servir per cercar culpables ni per implantar mesures punitives. Aquest coneixement ha de servir per trobar les causes de l'error, les circumstàncies que han fet que es produís i cercar les solucions per evitar que torni a ocórrer.

Quins errors notificar?

Interessa notificar tant els EM que realment han tingut lloc, com els errors potencials que han estat detectats abans que arribin al pacient o que el notificador consideri que és possible que es produeixin, com ara noms de medicaments similars que puguin donar lloc a confusions, embalatges similars o etiquetats incorrectes, etc.

Com notificar?

Els professionals sanitaris que desitgin notificar EM i compartir la seva experiència per ajudar a evitar-los, poden notificar via web a través del formulari. Totes les notificacions es tractaran de forma estrictament confidencial.
. 

També et pot interessar: