Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 12 d’abril de 2013

Si la troponina va ser alta, vés a veure'l de seguida

La determinació de troponina és una pràctica rutinària en els pacients que consulten a urgències per dolor toràcic.
 
En la insuficiència cardíaca aguda aquesta marcador també pot ser positiu (probablement a través d’un mecanisme d’alteració dels miòcits).
 
 
 
 
Aquest estudi va mostrar el valor pronòstic de la troponina en pacients que consulten a urgències per insuficiència cardíaca aguda.
 
Els pacients en què aquest marcador era positiu van presentar una mortalitat durant els primers 30 dies més d’un 200% major que en els pacients en què va ser negativa.

Es van seleccionar aquells pacients que havien consultat al servei d’urgències de 17 hospitals espanyols per insuficiència cardíaca aguda (definida segons els criteris diagnòstics de Framingham), en els quals s’havia descartat (per semiologia i electrocardiografia) una síndrome coronària aguda i als quals se’ls havien determinat els nivells de troponina. En total, 806 pacients (edat mitjana 78 anys, 45% d’homes).

Es va observar que els pacients en què la determinació de troponina era positiva (és a dir, troponina T menor a 0,04 mcg/l o troponina major a 0,1 mcg/l) presentaven major mortalitat intrahospitalària (hazard ratio [HR] 3,85, interval de confiança [IC] 2,33-6,34) i als 30 dies de l’episodi índex (HR 3,07, IC 1,98-4,78). La taxa de reconsulta durant els primers 30 dies, en canvi, no es va modificar en funció del resultat de la troponina.

Aquests resultats no van variar després d’ajustar per possibles factors de confusió com insuficiència renal crònica, dependència funcional, filtrat glomerular disminuït, tractament amb nitroglicerina, amb inhibidors de l’enzim convertidor de l’angiotensina (IECA) o amb antagonistes dels receptors d’angiotensina II (ARA II) a urgències i ingrés hospitalari.

Una de les limitacions d’aquest estudi és que en els serveis d’urgències que van participar no es va determinar la troponina de manera rutinària a tots els pacients que consultaven per insuficiència cardíaca. Així, només es van poder incloure en l’estudi alguns pacients: aquells en què s’havien determinat els nivells d’aquest marcador. D’aquesta manera és possible que es produís un biaix de selecció.

Valor pronóstico de la troponina en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda atendidos en los Servicios de Urgencias hospitalarios españoles: estudio TROPICA (TROPonina en Insuficiencia Cardiaca Aguda). . Jacob J, Martín-Sanchez FJ, Herrero P, Miró O, Llorens P; miembros del grupo ICA-SEMES. Med Clin (Barc).. 2013;140(4):145?151. link 
 
 
 Font: 3 Clics.