Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 30 de setembre de 2013

Toxicitat de les estatines amb l'ús concomitant d'antibiòtics macròlids

Tres de les estatines més utilitzades en la pràctica clínica (atorvastatina, simvastatina i lovastatina) es metabolizen per la via de la isoenzima 3A de el citocromo P450. 

La claritromicina i l'eritromicina, pero no l'azitromicina, inhibeixen aquest sistema enzimàtic i fan que augmenti les concentracions sanguínies de les estatines i el risc d'efectes adversos i toxicitat.Al març de 2012, l'Administració de Medicaments i Aliments d'EE.UU (FDA) va publicar un alerta sobre una possible interacció entre les estatines i tots els fàrmacs metabolizats per la via de la isoenzima 3A de el citocrom P450 (CYP3A4), tals com alguns agents utilitzats per al tractament del VIH, l'hepatitis, i antibiòtics (ATB) com la claritromicina i l'eritromicina.

Els resultats d'estudis realitzats en voluntaris sans van mostrar un augment de fins a 10 vegades en les concentracions sériques de simvastatina i lovastatina i de fins a 4 vegades d'atorvastatina, quan eren administrts juntament amb aquests macròlids. En varis casos es descriuen quadres de rabdomiolisi, insuficiència renal aguda (IRA), hiperpotasemia i mort per toxicitat amb estatines després de l'ús de claritromicina o eritromicina. Se sap que el risc és major en els ancians; no obstan, no hi ha estudis clínics o epidemiològics que hagin quantificat el risc de toxicitat greu per estatines com a conseqüència d'aquesta interacció farmacològica.

L'objectiu d'aquest estudi de cohorts de base poblacional realitzat en Ontario (Canadà) va ser avaluar la freqüència amb que es presenta toxicitat per estatines quan es prescriuen claritromicina o eritromicina de manera simultània.

Es van incloure pacients majors de 65 anys en tractament crònic amb estatines. Es va prescriure claritromicina (n 72.591) o eritromicina (n 3267), i els hi va comparar amb els que van rebre azitromicina (n 68.478).

La variable principal avaluada va ser l'hospitalització per rabdomiólisi dins dels 30 dies de la prescripció de l'ATB.

L'estatina més freqüentment indicada va ser atorvastatina (73%) seguida per simvastatina i lovastatina.

Comparat amb l'azitromicina, l'ús concomitant d'una estatina amb claritromicina o eritromicina es va associar amb un major risc d'hospitalització per rabdomiolisi (increment absolut del risc de 0,02% [IC95% 0 a 0,03%] i risc relatiu de 2,17 [IC95% 1,04-4,53]).

També es va observar associació amb internaciones per IRA (augment absolut del risc d'1,26% [IC95% 0,58 a 1,95%] i risc relatiu d'1,78 [IC95% 1,49-2,14]) i amb mortalitat per qualsevol causa (augment del risc absolut de 0,25% [IC95% 0,17 a 0,33%] i risc relatiu d'1,56 [IC95% 1,36-1,80]).


Conclusions

Els autors conclouen que en els adults majors la prescripció simultània de claritromicina o eritromicina amb una estatina que es metabolitza pel sistema CYP3A4, augmenta el risc de toxicitat per estatines.

Font:Statin toxicity from macrolide antibiotic coprescription.
Patel A, Shariff S, Bailey D, i cols.