Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 14 d’abril de 2014

Substitució de la fòrmula de Càlcul del filtrat glomerular MDRD-4 IDMS per CKD-EPIEl filtrat glomerular (FG) es considera el millor indicador de funcionalisme renal. Hi ha  moltes maneres de valorar amb exactitud el FG (aclariment d’inulina, iotalamat,...), però són tècniques molt complexes. Per això, a la pràctica clínica, es recomana estimar el  FG (eFG) mitjançant fórmules basades en la concentració de creatinini en sèrum.  

Actualment, el nostre laboratori, com la majoria de laboratoris clínics, utilitza la fórmula inicialment recomanada MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) coneguda com MDRD-4 IDMS per a l’estimació del FG. Aquesta utilitza pel càlcul quatre variables: la concentració de creatinini en sèrum mesurada mitjançant un mètode estandaritzat (IDMS), el sexe, l’edat i la raça. Les limitacions més importants en l’ús d’aquesta equació són la imprecisió i la infraestimació sistemàtica a valors normals de l’eFG ( al voltant de 60 ml/min/1,73 m2), i com a conseqüència, augmenta el nombre de pacients derivats als serveis de Nefrologia. 

Per tal d’evitar aquests inconvenients s’han desenvolupat noves fórmules per millorar l’exactitud i precisió de les estimacions de l’eFG. Al 2009, Levey va introduir una nova fórmula de càlcul, CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) basada en les mateixes variables, però diferenciada en funció de la concentració de creatinini. 

Per dones: 
Si creatinini ≤ 62 µmol/L, eFG = 144 x ([creatinini / 88,4 /0,7]-0,329) x 0,993edat

Si creatinini > 62 µmol/L, eFG = 144 x ([creatinini / 88,4 /0,7]-1.209) x 0,993edat
 

Per homes: 
Si creatinini ≤80 µmol/L, eFG = 141 x ([creatinini / 88,4 /0,9]-0,411) x 0,993edat
Si creatinini >80 µmol/L, eFG = 141 x ([creatinini / 88,4 /0,9]-1,209) x 0,993edat

La fórmula de CKD-EPI va ser elaborada a partir d’una població amb valors d’eFG més elevats i mètodes de creatinini estandaritzats. Aquesta fórmula és recomanada per les noves guies KDIGO 2012 ( Kidney Disease Improving Global Outcomes) donat que presenta una millor exactitud i redueix el biaix de l’equació MDRD-4 IDMS. També millora la imprecisió global, especialment important en valors superiors a 60 mL/min/1,73 m2

Per tant, a partir del proper dilluns 24 de març es passa a l’eFG segons la fórmula CKD-EPI. Amb la introducció d’aquesta fórmula es millora l’eFG real i s’ajuda a prevenir de manera més eficient la progressió de la malaltia renal crònica (MRC) cap a les fases més avançades, disminuint la morbilitat i mortalitat degut al risc vascular de les complicacions de la mateixa. 

BIBLIOGRAFIA 
1. Levey AS et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of Internal Medicine 2009; 150:604-13.

2. Martinez-Castelao A(en representación del Grupo de estudio para elaborar un Nuevo Consenso sobre ERC de 10 sociedades científicas). Estimación de filtrado glomerular.

3. KDIGO 2012. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements 2013; 3: 1-136.