Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 17 de gener de 2017

Nova Directiva per protegir als treballadors de l'exposició a agents carcinogens o mutagens en el lloc de treball


Resultat d'imatges de carcinògens laborals 

Resultat d'imatges de carcinogenos laborales 


La nova directiva de cancerígens: per fí?
.
Com ja s'ha ressaltat moltes vegades, el càncer és la primera causa de mortalitat laboral al món i també en la UE, on cada any s'atribueix al càncer el 53 % de les morts laborals, enfront del 28 % degudes a malalties cardiovasculars i el 6 % a malalties respiratòries. Per aquest motiu, una millora en la gestió de la protecció de la salut dels treballadors es feia cada vegada més urgent. Finalment, el 13 d'octubre de 2016, el Consell de Ministres de la Unió Europea va aprovar la seva posició sobre una nova Directiva destinada a protegir als treballadors de l'exposició a agents carcinogens o mutagens en el lloc de treball, que modifica la Directiva consolidada 2004/37/CE.

El text proposat aporta algunes novetats, les més importants són tres: 

a) Incloure en l'annex I de la Directiva (que comprèn fins ara cinc activitats amb el risc de produir efectes cancerígens o mutagens) el treball que comporta exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés laboral, i establir valor límit en l'annex III (el llistat de valors límit per a substàncies cancerígenes o mutàgenes) de 0,1 mg/m3; 

b) Establir en aquest annex III valoris límit per altres deu carcinògens (1,2-epoxipropà, 1,3-butadiè, 2-nitropropà, acrilamida, els compostos de crom (VI), òxid d'etilè, o-toluidina, fibres ceràmiques refractàries, bromoetilè i hidracina); i 

c) Reduir els actuals valoris límit per al clorur de vinil monòmer a 1 ppm, i per a les serradures de fustes dures, a 3 mg/m3.

De tots els canvis que es proposen és de ressaltar l'impacte que pot tenir en els sectors corresponents la disminució del VLA de la pols (serradures) de fustes dures, i la classificació com cancerígena de la sílice cristal·lina respirable (encara que s'augmenta al doble el seu valor límit respecte al que consta en els LEP de l'INSHT). 


D'altra banda, cal comentar que no es toca gens la doctrina central enfront d'aquest tipus de substàncies: la necessitat/obligació de reduir al màxim l'exposició dels treballadors amb totes les eines disponibles.


Resultat d'imatges de documento