Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 25 de novembre de 2008

Estudi del Departament de Salut per analitzar les característiques de l’activitat assistencial dels serveis d’urgències hospitalaris

CONCLUSIONS:
1. La proporció d’homes i dones i l’edat mitjana en els hospitals mostra variacions importants derivades de la cartera de serveis específica dels SUH (alta dependència de les especialitats de Pediatria i de Ginecologia - Obstetrícia).

2. La comparació entre la distribució d’edat i sexe dels episodis i la piràmide
poblacional de Catalunya mostra un índex d’utilització d’urgències superior en els
grups d’edat de 0 a 4 anys i de la població més gran de 75 anys. Per sexes,
destaquen les dones del grup d’edat de 20 a 34 anys.

3. La mitjana d’episodis per pacient és de 1,6 i és únicament superada pel grup
d’edat de 0 a 4 anys (2,2 episodis per pacient) i les dones de 20 a 34 anys (1,7
episodis per pacient).

4. El pic d’entrada es situa entre les 9:00 i les 12:00 hores i després hi ha un pic a
la tarda entre les 15:00 i les 20:00. Les edats pediàtriques arriben principalment a
la tarda; a partir de les 16:00 s’observa una davallada de l’edat mitjana dels
pacients atesos

5. El pic de sortida es produeix entre les 16:00 a les 20:00 hores. En les franges
horàries nocturnes les diferències entre els hospitals s’incrementen.

6. El dia de la setmana amb més urgències va ser el dilluns i el de menys, el dijous,
tot i que les diferències entre ambdós, no excedeixen del 13%. La mitjana d’edat
dels episodis atesos disminueix el cap de setmana.

7. La mitjana de temps entre arribada i alta se situa lleugerament per sota de les 4
hores
. La distribució dels intervals de temps entre arribada i triatge, arribada i
visita, visita i alta i entre arribada i alta mostra un alt grau de dispersió.

8. Els grups d’edat més avançada tendeixen a mostrar intervals de temps
assistencial més llargs.

9. Al voltant del 80% de pacients arriben al SUH per iniciativa pròpia,
circumstància més habitual en la franja d’edat dels 0-4 anys (més del 90%).
Gairebé el 80% dels pacients arriben a urgències en vehicle propi i el 10% en
ambulància de suport vital avançat.

10. S’observa una gran variabilitat en la distribució del lloc d’atenció inicial amb
independència de la cartera de serveis i del perfil de la població atesa. Tot i això, la
distribució per al conjunt d’episodis dels hospitals amb informació és 60% Nivell 1
i 40% Nivell 2.

11. Hi ha una gran variabilitat en la distribució d’especialitats degut a que
l’organització assistencial i la distribució o adscripció d’espais és diferent per a
cadascun dels centres. Les especialitats que presenten un temps entre arribada i
alta superior són medicina Interna i salut mental. El temps és menor en pediatria,
traumatologia i ginecologia/obstetrícia

12. Les Categories Diagnòstiques Majors que més episodis d’urgències han
generat son la musculoesquelètica i pell/teixit subcutani/mama. En l’estructura
d’edat destaquen les malalties infeccioses i parasitaries i ORL amb un 50% dels
episodis del grup d’edat de 0 a 4 anys.

13. El 75% d’episodis tenen una destinació directa al domicili. Les derivacions a
Urgències i a l’APS representen el 8%. S’ingressen un 9,48% i la mortalitat és del
0,15%. La destinació a domicili disminueix en funció de l’augment de l’edat. Així,
en el grup d’edat dels 0 als 4 anys, són alta al domicili més del 90% dels episodis, i
en el grup dels majors de 74 anys poc més del 60%.

14. Els grups d’edat més alts tenen una proporció més elevada de casos
classificats com d’alta complexitat. Els casos amb complexitat alta tenen un temps
entre arribada i alta 3 vegades superior a la resta.

15. La taxa de retorns a Urgències abans de les 72h és del 6,32%, més freqüent en
la franja d’edat dels 0-4 anys i dels 15 a 34 anys, especialment en les dones.

Limitacions de l’estudi
• La mostra no s’ha escollit amb criteris de representativitat estadística. Tot i
així, la mostra resultant no difereix significativament de la distribució
poblacional estimada a través d’altres fonts d’informació.
• La manca d’un sistema de registre i codificació homogeni ha dificultat el
tractament de les dades i introdueix en alguns casos variabilitat en les
observacions probablement atribuïble a la qualitat de les dades.
• Per a algunes variables, la proporció d’episodis amb informació és baixa i
centrada només en alguns hospitals.

Més informació: