Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 30 de març de 2009

Hem d'abandonar l'ús conjunt de clopidogrel i inhibidors de la bomba de protons?


Interessant article de Jaime Latour-Pérez del Servicio de Medicina Intensiva Hospital General Universitario de Elche
Font: Remi
RESUM:
L'administració de clopidogrel en pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) prevé l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars adversos, però comporta un augment del risc d'hemorràgies.
Els inhibidors de la bomba de protons (IBP) han demostrat un potent efecte protector de les hemorràgies digestives, pel que s'usen freqüentment en pacients sota tractament amb fàrmacs antiinflamatoris no esteroides (AINE) i / o antiagregants.
De fet, les guies de l'ACC / AHA per al tractament del SCA sense elevació de ST recomanen el seu ús associat al clopidogrel en pacients amb història de sagnat (recomanació grau I, nivell d'evidència B) i en pacients amb intolerància a l'aspirina (recomanació grau I, nivell d'evidència A).
En el món real, però, la utilització conjunta de clopidogrel i IBP excedeix amb molt aquestes indicacions. El clopidogrel és un profàrmac que necessita, per la seva acció farmacològica, la seva activació mitjançant el sistema de citocroms P450, en especial del 2C19.
Els IBP es metabolitzen a través de l'2C19, pel que podrien competir amb el sistema activador del clopidogrel .
En els darrers mesos s'han acumulat evidències que suggereixen que aquesta interacció pot ser real. En aquest article proposem revisar l'evidència disponible per contestar a les preguntes següents:
(1) Els IBP redueixen l'efectivitat del clopidogrel?;
(2) Aquesta interacció (en cas que existeixi) és un efecte de classe dels IBP o afecta només alguns fàrmacs?;
(3) Quines són les implicacions pràctiques de aquestes troballes?
Conclusions
Amb les dades preliminars de què disposem concloem que:
1. Existeix evidència d'alta qualitat que els IBP inhibeixen l'acció biològica del clopidogrel a nivell de laboratori
2. L'administració de IBP a pacients amb SCA tractats amb clopidogrel augmenta el risc d'esdeveniments cardiovasculars adversos (qualitat de l'evidència moderada).
3. Hi ha indicis que el grau d'interacció no és igual per a tots els IBP. Tanmateix, no es disposa de moment de prou dades que permetin assegurar la innocuïtat de cap dels IBP.
4. En pacients amb SCA amb risc moderat-alt d'esdeveniments cardiovasculars en els que es requereix profilaxi d'hemorràgia digestiva, els antagonistes H2 presenten un perfil de risc-benefici més favorable que el dels IBP.
Més informació en Castellà: