Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 27 de març de 2009

Prasugrel contra clopidogrel en l'infart agut de miocardi amb elevació del ST tractat amb angioplàstia


Article original:
Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E, Murphy SA, Gibson CM, McCabe CH, Antman EM; TRITON-TIMI 38 investigators.
Prasugrel compared with clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double-blind, randomised controlled trial.
Lancet 2009; 373: 723-731. [Resum]

Introducció: Aquest estudi és una anàlisi preespecificado l'assaig TRITON-TIMI 38 que va comparar el tractament amb prasugrel i clopidogrel en pacients sotmesos a ACTP per tots els tipus de SCA

Resum: Es van estudiar dos grups heterogenis de pacients, 2.438 amb infart agut de miocardi amb elevació del ST (IAMCEST) en evolució, als quals es va practicar ACTP primària durant les primeres dotze hores, i 1.094 pacients amb IAMCEST que van ser sotmesos a aquest procediment durant els primers 14 dies per qualsevol causa (ACTP secundària).

Entre les causes d'exclusió van estar la fibrinòlisi recent i l'augment del risc d'hemorràgia o anèmia. Tots ells van ser aleatoritzats a rebre tractament previ a la ACTP amb 300 mg de clopidogrel o 60 mg de prasugrel el més aviat possible.

El desenllaç final estudiat va ser el compost de mort d'origen cardiovascular, infart agut de miocardi (IAM) no mortal o ictus no mortal als 15 mesos.

Entre els secundaris estaven el mateix als 30 dies, així com els seus components individuals i la trombosi de l'stent. El desenllaç principal de seguretat va ser el sagnat major.

En el conjunt dels pacients es va assolir el desenllaç principal (als 15 mesos) amb menys freqüència en el grup tractat amb prasugrel (OR 0,79; IC 95% 0,65 a 0,97). Això va passar també als 30 dies (OR 0,68; IC 95% 0,54 a 0,87).

Les diferències quant a complicacions hemorràgiques grans no van ser significatives. En el conjunt de tots els pacients va haver un avantatge estadísticament significativa per al grup tractat amb prasugrel quant a mortalitat de totes les causes, IAM i trombosi del stent en els primers 30 dies, però no als 15 mesos.

Si es consideren els dos subgrups preespecificados per separat, els resultats només van seguir sent estadísticament millors pel que fa al desenllaç principal per al grup del prasugrel en el subgrup de ACTP secundària tant per als 30 dies (OR 0,50; IC 95% 0,34 a 0,76) com als 15 mesos (OR 0,65; IC 95% 0,46 a 0,92).

Comentari: Aquest estudi té importants limitacions, com la dosificació del clopidogrel (300 mg en comptes dels 600 mg que constitueixen l'estàndard actual de dosi de càrrega) , l'insuficient nombre de pacients en cada subgrup i la exclusion dels pacients que van rebre una ACTP de rescat o facilitada.

Els temps d'administració tampoc van ser els adequats per al clopidogrel en la majoria dels casos, la qual cosa pot haver tingut importància, ja que les diferències estadísticament significatives detectades ocórrer a un grup en el que era possible una administració del clopidogrel amb un temps adequat.

Aquest estudi, a més, no té per si sol potència estadística suficient, per la qual cosa no pot descartar una major freqüència de complicacions hemorràgiques amb el prasugrel.
D'altra banda, crida l'atenció la confusa presentació de les variables estudiades i la informació esbiaixada que proporciona el resum.

Font: Ramón Díaz-Alersi
Hospital Universiterio Puerto Real, Cadis