Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 22 d’octubre de 2009

Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de Catalunya

Notes de Premsa

El Departament de Salut de Catalunya dóna a conèixer el Pla Director d´Oncologia.

Accions més rellevants:

Actualment, la incidència del càncer a Catalunya és de 16.984 casos anuals, en els homes, i de 12.078 casos, en les dones.

Els tumors més freqüents són els de mama i colorectal (dones), i els de pròstata, pulmó i colorectal (homes).

Fins a l’any 2015, es preveu un nombre de casos anuals de 27.438 (homes) i 18.986 (dones).

Aquest augment de la incidència serà degut, entre d’altres factors, a l’augment i l’envelliment de la població.

D’altra banda, la mortalitat per càncer disminueix a un ritme d’un 1,01% anual (dones) i un 0,29% (homes); això és degut, principalment, al diagnòstic en etapes cada vegada més precoces de la malaltia i a les millores dels tractaments, cosa que comporta una supervivència del malalts de càncer més alta. Malgrat això, el càncer esdevé la primera causa de mort en els homes, per sobre d’altres malalties, i la segona en les dones, després de les malalties cardiovasculars.

Prevenció
Continuem treballant i col·laborant en les estratègies preventives, especialment les vinculades a millorar els hàbits de vida saludables, com ara millorar la dieta i reduir l’obesitat i el sobrepès; promoure l’exercici físic moderat i regular; evitar l’exposició solar excessiva; evitar el consum excessiu de l’alcohol; aplicar la vacuna del virus del papil·loma humà a les nenes de 12 anys, entre d’altres, i també -molt específicament- mesures contra el tabaquisme.

Detecció precoç
En relació amb els programes de cribratge o de detecció precoç del càncer, actualment, els de càncer de mama cobreixen totes les dones del territori, de 50 a 69 anys, i consisteixen a fer-se una mamografia biennalment.

Durant l’any 2008, es varen convidar 363.438 dones, de les quals varen participar en un programa el 66,1% i amb els cribratges es varen diagnosticar 918 càncers de mama. La cobertura dels programes, incloent-hi les dones que es varen realitzar la mamografia privadament i que ho van declarar, va arribar al 76,7%.

En els darrers anys, s’ha observat que els programes han servit per reduir les desigualtats socioeconòmiques en l’accés a la detecció precoç.

Després de la implantació de la prova pilot del programa de detecció precoç del càncer colorectal, s’implementarà progressivament a tot el territori, a les dones i homes d’edats compreses entre 50 i 69 anys.
Consisteix a realitzar una prova per a la detecció de sang oculta a la femta, biennalment.
Durant aquest any, se’n preveu la implementació a les àrees de referència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar.

També es continua treballant per millorar el cribratge de càncer de coll uterí, així com en l’avaluació contínua de tots els programes de detecció precoç, per tal d’assegurar-hi l’accés a tota la població subsidiària d’aquests programes i la seva qualitat.

Atenció oncològica
S’ha desenvolupat el circuit de diagnòstic ràpid (CDR) per als tumors dels càncers de mama, de pulmó i dels colorectals. Aquest programa consisteix en què, des de la sospita fonamentada de càncer fins a l’inici del tractament, transcorrin 30 dies, ja que això contribueix significativament a disminuir el temps d’incertesa dels pacients.

Durant el 2008, s’han tractat 5.641 casos inclosos en el CDR; el 62,3% (3.513 casos) dels quals s’ha examinat en un interval de temps inferior als 30 dies.

La seva implementació ha significat una organització específica per a aquests casos i, actualment, el CDR s’ha ampliat als tumors de pròstata i bufeta urinària.

OncoGuies
S’han implementat guies de pràctica clínica per a l’abordatge terapèutic dels tumors més freqüents. Això comporta processos d’elaboració, actualització i avaluació continus, per tal de disposar dels coneixements necessaris per dur a la pràctica.

En aquest any, s’han actualitzat les de càncer de mama, pulmó i colorectal, i es preveu elaborar-ne de noves fins a cobrir els coneixements sobre els tumors més rellevants.

Psicooncologia
Actualment, comptem amb una xarxa d’atenció psicològica amb un psicooncòleg als hospitals de referència, per tal de donar suport als pacients i llurs famílies. Es preveu estendre-la a d’altres hospitals, d’acord amb el volum assistencial oncològic.
Equips multidisciplinaris i xarxes hospitalàries d’atenció oncològica. L’atenció oncològica compta amb equips multidisciplinaris per tal de fer un abordatge del càncer al més efectiu possible.

Alhora que s’estan potenciant les xarxes hospitalàries oncològiques, en el marc de les regions sanitàries, amb l’objectiu d’apropar el tractament al lloc de residència dels pacients, quan sigui possible fer-ho amb igual qualitat i fent-hi desplaçar el professional sanitari amb l’expertesa suficient.

Sistemes d’informació
S’estan desenvolupant sistemes d’informació per tal de conèixer els resultats rellevants de l’atenció oncològica. En aquest sentit, cal esmentar específicament la creació del Registre de Càncer de Catalunya, que es preveu que sigui operatiu al 2010, el qual permetrà millorar el coneixement de l’impacte del càncer en termes d’incidència, mortalitat i supervivència i, alhora, com a instrument d’avaluació de les mesures implementades en la lluita contra el càncer, com en la prevenció i l’atenció oncològica.

Recerca
L’objectiu principal és promoure la recerca en tots els àmbits de l’atenció oncològica i la prevenció del càncer, en coordinació amb el Pla director de recerca i desenvolupament.

Altrament, s’ha creat la Xarxa del Banc de Tumors per avançar en la recerca aplicada en oncologia, en la qual participen 14 hospitals catalans. Això ha de servir com a instrument clau en la recerca aplicada i translacional, que ens permetrà avaluar nous marcadors de la resposta terapèutica i nous fàrmacs contra el càncer.

Associacions de malalts i voluntaris
Des de fa molts anys, el Departament de Salut ha mantingut una relació estreta amb les associacions de voluntaris i malalts. Actualment, es compta amb un sistema de concurs públic per a l’obtenció de subvencions i, formalment, la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer és membre del Consell Assessor del Pla director d’oncologia.

Més informació:
Document