Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 26 d’octubre de 2011

Actualització en anticoncepció hormonal

L'enquesta Daphne de 2009 sobre hàbits anticonceptius a Espanya indica que el 79% de les dones en edat fèrtil regulen la seva fertilitat amb algun mètode anticonceptiu.

El mètode més utilitzat és el preservatiu amb un 37 % d'usuàries, seguit de l'anticoncepció hormonal empleada pel 24 % de les enquestades en les seves diferents vies d'administració, amb clar predomini de la via oral. S'estima que prop de tres milions de dones utilitzen anticonceptius orals combinats

Idees Clau

1.- Des de la introducció en els anys 60 de la píndola anticonceptiva, amb l'objectiu de millorar la seva seguretat i tolerabilitat, s'han anat produint modificacions en la seva composició. La reducció progressiva de la dosi d'estrogen ha aconseguit, a més de disminuir el risc de malaltia tromboembòlica, que efectes secundaris com nausees, vòmits, cefalea i mastalgia siguin menors.

2.- El desenvolupament de progestàgens de 3ª generació tenia com a objectiu minimitzar els efectes androgènics evitant l'efecte advers sobre el perfil lipídic. En 1995 es va comunicar major nombre d'episodis de tromboembolisme venos respecte als progestàgens de 2ª generació. Posteriorment s'han introduït nous progestàgens buscant efectes que millorin la tolerabilitat.

3.- L'efectivitat dels ACOC depèn de l'estricte compliment diari de la presa, sent freqüents les errades per oblit. Les noves vies d'administració com la transdèrmica o la transvaginal pretenen, a més de reduir els efectes secundaris, facilitar el compliment i millorar l'efectivitat del mètode.

4.- En l'elecció del mètode anticonceptiu tan importants són els criteris mèdics com les preferències dels usuaris. Els factors a tenir en compte respecte a la dona són l'edat, activitat sexual, el seu pla reproductiu, els seus antecedents patològics i l'actitud que, després de ser informada, té cap al mètode (compliment, acceptació de canvis patró de sagnat…).

5.- Els majors determinants de l'acceptació són l'eficàcia, el control del cicle i els efectes secundaris.

6.- Respecte al mètode anticonceptiu cal tenir en compte la seva eficàcia, contraindicacions, efectes secundaris, cost i possibles beneficis.

7.- L'OMS classifica diferents situacions mèdiques en 4 categories segons l'elegibilitat del mètode anticonceptiu .

8.- Quant al cost són més eficients els mètodes reversibles de llarga durada com el DIU i els implants que els mètodes d'anticoncepció hormonal combinada.

9.- Un estudi realitzat a EUA sobre el cost efectivitat dels contraceptius conclou que els mètodes més eficients són el DIU i la vasectomía.

10.- En l'elecció de l'ACOC en dones que comencen per primera vegada a utilitzar anticoncepció hormonal es deu tenir en compte l'increment de risc dels progestàgens de 3ª generació enfront dels de 2ª i que aquest és major durant 1er any, l'Agència Espanyola del Medicament ha recomanat que en noves usuàries s'estableixi com 1er elecció un preparat que contingui baixa dosi d'estrogen i un progestàgen de 2ª generació.

11.- Els ACOC de 20 mcg o menys d'EE no semblen tenir molts avantatges sobre la resta, poden controlar pitjor el cicle i tenen amb major freqüència escapi ovulatorio si s'àmplia més de 7 dies l'interval lliure d'hormona.

12.- No hi ha avantatges en preparats multifásics respecte a monofàsics.

13.- Els ACO amb progestàgen només són pitjor tolerats pels freqüents sagnats irregulars, són recomanables en dones lactants i en les quals té alguna contraindicació per prendre estrògens.

14.- En dones amb dificultat en el compliment es pot optar pel pegat o l'anell vaginal. Si el que es desitja és una contracepció a llarg termini el DIU de LVN o l'implants subcutani poden recomanar-se.

TAULES RESUMTambé et pot interessar: