Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 6 de febrer de 2017

Malaltia Professional: Valoració de la sospitaDocument de Consens

Després de la publicació del Reial decret (RD) 1299/2006, de 10 de Novembre, pel qual s'aprova l'actual quadre de malalties professionals (MMPP) en el sistema de la Seguretat Social, aixi com en els posteriors desenvolupaments normatius i reglamentaris que descriuen els mecanismes de declaració i transmissió, queden establertes les responsabilitats i funcions de cadascun dels agents implicats en la gestió de les malalties professionals, destacant la importància dels metges no només de les Mútues sinó també del Sistema Públic de Salut i dels Serveis de Prevenció de Riscos laborals en el procés d'identificació, comunicació i declaració d'aquestes patologies.


 
Perquè això sigui possible, és necessari aprofundir en el conexeiment de les MMPP per part dels professionals implicats, no només en els seus aspectes clínics, sinó a més, i aquesta és la novetat, en aquells altres que estan en relació directa amb els requisits que s'estableixen per determinar la qualificació d'un procés com a malaltia professional. Tot això exigeix al professional un coneixement del propi quadre de MMPP, de les condicions de treball del treballador, dels períodes d'exposició, de les condicions individuals, etc.

A més, atès que són molts els agents implicats en aquest procés, facultatius del Sistema Públic de Salut, Mútues, Serveis de Prevenció, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Unitats de salut laboral, autoritats sanitàries, etc., sorgeix la necessitat de consensuar criteris en la sospita, la identificació, el diagnòstic i la comunicació de casos, en els diferents nivells en els quals s'organitza el sistema. Es tracta d'establir uns criteris mínims i comuns per a la identificació de casos, el diagnòstic, la notificació i la declaració, de manera que existeixi major unitat d'acció entre les institucions i els professionals implicats. Amb això es pretén facilitar l'objectiu últim que persegueix el marc normatiu de les MMPP, que no és un altre que, el de conèixer aquelles condicions laborals que puguin perjudicar la salut dels treballadors, permetent a les administracions, a les empreses, i als propis treballadors dur a terme polítiques i mesures eficaces de prevenció.

En aquest manual, s'han seleccionat només algunes de les malalties tractades en el llistat del Reial decret, les més freqüents i/o aquelles que poguessin suscitar major controvèrsia o dificultat diagnòstica, estructurant cadascuna en els següents epígrafs:

1.- Aspectes generals;

2.- Anamnesi i exploració: breu descripció de símptomes i signes;

3.- Proves diagnòstiques: dividides en bàsiques, considerant com a tals aquelles que amb caràcter general resulten imprescindibles per a la identificació i el diagnòstic, i especials, el propòsit dels quals sol ser la confirmació diagnòstica quan es precisi, normalment realitzada per l'especialista;

4.- Criteris d'associació clínic-laboral: d'exposició, de temporalitat, factors extralaborals i activitats professionals;

5.- Bibliografia.


 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBVCM017939.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925182634&ssbinary=true